Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

 Uspjeh djece i roditelja naš je zajednički cilj i naša motivacija 

Centar za rani rast i razvoj u okviru SOS Dječijih sela BiH je prvi akreditirani i certificirani Centar u BiH, što znači da smo i ove godine ispunili sve akreditacijske standarde Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH – AKAZ. Certificiranje Centra je značajno ne samo zato što veoma jasno šalje poruku o kvaliteti rada nego i zbog daljih razvojnih mogućnosti koje taj proces podržava. Akreditacijom će Centar imati više  mogućnosti za dalju edukaciju i prihvatanje inovativnih ideja u cilju bolje podrške razvoja djece u periodu od 0-10 godina i pružanju  kvalitetnijih usluge korisnicima.

  • Zašto je Centar važan za zajednicu?

Posljednih godina ideja Centra za rani rast i razvoj je pronašla svoj put, ideju i priču koja se uspješno implementira i u našoj Organizaciji. Važnost djelatnosti Centra za rani rast i razvoj podrazumijeva integrisani pristup s ciljem da pruži univerzalne usluge za razvoj djece i unapređenje roditeljskih vještina. Radeći sa djecom i roditeljima, primijetili smo da postoji potreba za kontinuiranom komunikacijom s roditeljima i djecom, što naš Centar već uveliko nudi.

  • Na koji način Centar pruža podršku djeci a na koji način roditeljima?

Metodološki Centar radi sa grupama djece koje se organizuju na osnovu starosti i potreba djece, kao i sa roditeljima. Princip rada u Centru predstavlja inovaciju u detekciji razvojni smetnji kod djece, ranoj prevenciji, brizi, odgoju, obrazovanju i zaštiti djece uzrasta od 0-10 godina.

integrativni pristup ovoj problematici Centar počiva na ideji da za zdravu, adekvatno socijalno zaštićenu i obrazovanu djecu nije dovoljno samo raditi sa djecom već i sa njihovim roditeljima. Većina pripadnika ciljne grupe Centra za rani rast i razvoj tokom svog života nije bila u prilici da učestvuje u nekim grupnim aktivnostima, pa čak ni da se druži sa svojim vršnjacima. 

Ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje još uvijek velikim dijelom nisu spremne za prihvatanje sve djece, a pogotovo djece sa teškoćama u razvoju. Utoliko je ovaj oblik rada još značajniji, jer za veliki broj djece predstavlja jedinu mogućnost za socijalizaciju.

Glavni cilj ovih servisa je izgradnja kapacitete roditelja i staratelja da se brinu za svoju djecu, a istovremeno i da  izgrađuju sposobnosti djece u ugroženim porodicama kako bi se razvili u emocionalno stabilne, fleksibilne, nezavisne odrasle osobe i korisne članove zajednica.

Nesigurnost u roditeljskim ulogama, osjećaj nekompetentnosti i nemoći u odgoju djece, ukazuju na potrebu roditelja za edukacijom koja podrazumijeva programe kroz koje će se roditelji osnažiti u svojoj roditeljskoj ulozi, odnosno unaprijediti vještine i znanja o roditeljstvu.

Nedostatak ovakvih programa, naročito za roditelje koji dolaze iz socio-ekonomski ugroženih grupa direktno utiče na kvalitet roditeljstva i razvoj cjelokupan razvoj djeteta.

U Centru za rani rast i razvoj pružamo medicinske usluge pedijatra i medicinske sestre, koje su od velike važnosti za integrativan pristup ranom rastu i razvoju.

Govorno-jezička rehabilitacija je sastavni dio usluga Centra. Na početku svakog  tromjesečnog ciklusa izvršimo procjenu govorno-jezičkog statusa djece, a na osnovu procjene, sa djecom koja trebaju 

govorno-jezički tretman, kontinuirano se radi. Rad je prilagođen individualnim potrebama djeteta.

  • Mogu li roditelji doći na informativni razgovor ili se odmah moraju prijaviti?

U Centar za rani rast i razvoj se mogu prijaviti svi zainteresirani roditelji sa djecom sa područja Općine Novi grad, na adresi ulica Semira Fraste bb, naselje Mojmil te se popunjavanjem Prijavnog obrasca uključiti u jedan od narednih ciklusa radionica. Prijavni obrazac se može popuniti i online.

  • Koliko traju ciklusi? Može li se tokom ciklusa postići željeni rezultati. Šta dalje?

Ciklusi radionica za djecu i roditelje traju po tri mjeseca, a radionice se organiziraju dva puta sedmično po dva sata. Radionice se provode sa djecom, ali nastojimo i vrlo aktivno uključiti roditelje, kako bi se dodatno educirali i nastavili primjenjivati naučeno sa djetetom u kućnim uslovima. Svako dijete kroz tromjesečni ciklus pokaže napredak

svim aspektima razvoja. Sa djecom  koja pokazuju odstupanja u razvoju ne završavamo rad na tromjesečnom nivou, nego nastavljamo i dalje.

 

  • Koje su razlike između ovog centra i nekog pri zdravstvenoj ustanovi?

Prostor u kojem se radi treba biti stimulirajući, prirodan i treba umirujuće djelovati na naše najmanje korisnike. S druge strane, trebamo misliti i na naše  roditelje, te samim tim prostor  treba biti opuštajući i podsjećati na dom i „kućnu“ atmosferu. Često se događa da su naši roditelji, a i naša djeca, u određenoj mjeri osjetljivi na „bolničke uvjete“, zdravstvene ustanove i čekaonice, te je stoga potrebno nekako ublažiti te emocije. 

Uspjeh djece, roditelja, cijelih porodica naš je zajednički cilj i naša motivacija

Po uputi Centra za socijalni rad u naš Centar je došao samohrani otac sa svoja tri sina uzrasta od dvije, četiri i pet godina.

Dolaskom na svijet djeca su bespomoćna i u cjelosti zavise od odraslih, a odrasli ponekad… ili često, nisu pripremljeni za roditeljstvo. Ne postoji škola za roditeljstvo te je i ovom ocu trebao neko ko će ga uputiti i usmjeriti na poticajno i odgovorno roditeljstvo. Pri samom dolasku detektovali smo odstupanje u razvoju kod najmlađeg sina, potrebe govorno-jezičke terepije za oba starija sina i nesigurnost u roditeljskoj ulozi, osjećaj nekompetentnosti i nemoći u odgoju djece. Ova porodica je odmah uključena i u Program jačanja porodica, najmlađi sin je nakon tri ciklusa radionica i intenzivnog individualnog tretmana krenuo u redovan vrtić zajedno sa starijim bratom, a najstariji sin je uspješno upisan u prvi razred.

Kroz radionice i stimulirajuće aktivnosti u Centru, pomogli smo ne samo djeci, nego i ocu kojeg smo kroz aktivno učesšće na radionicama zajedno sa djecom osnažili u svojoj roditeljskoj ulozi te unaprijedili vještine i znanja o roditeljstvu.