Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Politika privatnosti

Izjava o privatnosti

Opšti uslovi poslovanja i zaštita privatnosti

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate Opšte uvjete poslovanja i korištenja. Prihvatanjem Opštih uvjeta poslovanja i korištenja stranice SOS Dječija sela BiH, izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i saglasili s istim, te da prihvatate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste saglasni s Opštim uvjetima poslovanja i korištenja, možete nas kontaktirajte na email [email protected] ili telefon + 387 33 465 218.

1. Odgovornost za kontrolu zaštite ličnih podataka snosi organizacija

Naziv: SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu
Broj u registru stranih humanitarnih organizacija: 54, knjiga I
ID broj: 4200554050003
Adresa: Ahmeda Muradbegovića 1c – 71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 465 218
E-mail: [email protected]
Transakcijski račun za uplate iz BiH:
– Raiffeisen banka
– 1610000000000011, poziv na broj 502021000-030000626-9

Za uplate iz inostranstva:
– Banks name: Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
– Account name: SOS Kinderdorf International, Bosnia & Herzegovina
– SWIFT CODE: RZBABA 2S
– IBAN: BA391611000000891779
– SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu
– Ahmeda Muradbegovića 1c – 71000 Sarajevo
– Svrha: Donacija

2. Razumijevanje online doniranja, kumstva, usluga i procedura plaćanja

Humanitarna organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu putem svoje stranice omogućava svima koji su u mogućnosti i imaju želju da putem usluge kartičnog plaćanja te putem e-Pay servisa izvrše uplate donacija, te se registruju za kumstvo, unošenjem ličnih podataka koji uključuje “3D Secure” sigurnosni protokol.

Proces prikupljanja donacija:

Kako bi se izvršila donacija, potrebno je popuniti formular za online donacije, čime se ostavljaju traženi lični podaci i istovremeno prihvataju Opšti uslovi poslovanja organizacije. Pravo doniranja je lično pravo svakog pojedinca.

Mjesečne donacije:

Odabirom opcije “Mjesečna donacija”, saglasni ste da sa vašeg računa, svakog mjeseca, bude izvršena uplata odabranog iznosa na račun SOS Dječija sela BiH. Proces mjesečnog doniranja možete prekinuti u bilo kom trenutku.

Lični podaci

Lični podaci koje SOS Dječija sela BiH prikupljaju prilikom doniranja putem e-pay servisa su:
– Ime i prezime
– Email adresa
– Država
– Telefon
Lični podaci koje SOS Dječija sela BiH prikupljaju prilikom prijave za kumstvo su:
– Ime i prezime
– Email adresa
– Adresa
– Grad
– Telefon
Lični podaci koje SOS Dječija sela BiH prikupljaju putem forme za pristup premium sardžajima
– Ime i prezime
– Email adresa

Promjene Opštih uslova poslovanja i korištenja / i/ili izjave o povjerljivosti podataka:

Humanitarna organizacija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, može ukinuti ili izmjeniti bilo koji od ovdje navedenih Opštih uslova poslovanja, kao i /ili izjavu o povjerljivosti podataka. Obaveza je svih korisnika dase informišu o Opštim uslovima poslovanja i korištenja, kao i povjerljivosti podataka, a kako bi eventualno ostali informisani o bilo kakvim promjenama. Nastavkom korištenja stranice SOS Dječija sela BiH i nakon promjena unutar Opštih uslova poslovanja i korištenja kao i izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da je krajnji korisnik saglasan s istim.

Sadržaj na online servisu:

Stranica SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem stranice mora biti u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja i korištenja. Posjetiocima se najstrožije zabranjuje objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog materijala koji ugrožava ili na bilo koji način krši prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, uvredljiv, klevetnički, koji narušava i/ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na bilo koji drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na bilo koji drugi način krši bilo koji propis, te koji, bez izričitog, prethodno pismenog odobrenja SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu , sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnjim korisnicima se izričito zabranjuje da koriste ovu stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije.

Donacije putem online servisa se vrše putem e-Pay-a. E-pay takođe naplaćuje proviziju za korištenje servisa prema važećim regulativama platnog procesora.

Svaki donator može donirati iznos po želji, putem kartičnog plaćanja.

Reklamacija/Povrat sredstava:

SOS Dječija sela u BiH se obavezuju da će sva donirana sredstva utrošiti isključivo za rad na ostvarenju ciljeva i misije organizacije usmjerene na pomoć djeci i porodicama u potrebi. Izvršena uplata (donacija) se smatra dobrovoljnim prilogom pravnog ili fizičkog lica u korist organizacije.

1. Šta je mjesečna donacija?
Mjesečna donacija je vid doniranja gdje se svaki mjesec sa vašeg računa donira fiksni iznos na račun SOS Dječijih sela u BiH. Iznos je onoliki koliki ste izabrali prilikom popunjavanja inicijalne uplate. Inicijalna uplata se realizuje u trenutku popunjavanja. Svaka naredna uplata se izvršava na dan u mjesecu koji donator bira na formi.

2. Donator je greškom uplatio donaciju i želi povrat novca?
Ukoliko je donator greškom izvršio uplatu na račun ili generalno osporava uplatu (spornu transakciju), i želi povrat doniranih sredstava, potrebno je da:
– Kontaktira SOS Dječija sela BiH putem emaila: [email protected].
– Dostavi zahtjev za povratom posljednje uplate u roku od 30 dana od datuma te uplate, te priloži podatke koje je naveo prilikom prijave (ime i prezime, email, telefon, te broj transakcijskog računa, naziv banke kod koje ima otvoren račun, adresu i grad).

Novac će biti vraćen donatoru u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Storno (povrat sredstava) sporne transakcije je potrebno izvrsiti preko UPC-a.

Nakon što novac stigne na račun donatora, potrebno je da donator emailom pošalje potvrdu o povratu novca na email [email protected].

*SOS Dječija sela BiH snose sav finansijski rizik i garantuju povrat novca u slučaju da donator greškom izvrši uplatu na račun ili generalno osporava uplatu (spornu transakciju).

*Osoba (fizička ili pravna) koja pokrene proceduru za povrat donacije, snosi sve troškove transfera sredstava i bankarske provizije koje nastanu tokom tih transakcija.

3. Zahtjevi za Izmjene ili prekid obaveze doniranja
a. Donator može, u svakom trenutku, da zahtjeva promjenu iznosa mjesečne donacije
b. Donator ima pravo da u svakom trenutku zahtijeva prekid obaveze mjesečnog doniranja
c. U slučaju da je donacija već naplaćena u mjesecu u kojem je zahtjev podnešen, izmjena ili prekid postaju efektivni od narednog mjeseca
d. Sve zahtjeve uputiti na email [email protected]

4. Komuniciranje sa kumovima
Nakon što se donator obaveže da će donirati isti iznos svakog mjeseca i tako postane kum, primarno definisani način kumunikacije sa njim će biti putem emaila. Ukoliko donator želi da se sa njim komunicira na neki drugi način, potrebno je to javiti SOS Dječijim selima u BiH putem emaila [email protected]
SOS Dječija sela u BiH će donatora kontatirati najprije unutar 2 dana od prve uplaćene mjesečne donacije, te jednom u 6 mjeseci kako bi mu se zahvalili na predanoj podršci radu organizacije.

Izajava o konverziji (Za stranice s inozemnim donatorima):

Sva plaćanja će se izvršiti u BAM valuti. Naplaćeni iznos na Vašoj kreditnoj kartici se pretvara u Vašu lokalnu valutu, prema važećoj kursnoj listi asocijacije kreditnih kartica.

Autorska prava:

Korisnicima se izričito zabranjuje da na stranicu SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu postavljaju, objavljivaju, ili na bilo koji drugi način čine dostupnim bilo kakav materijal i sadržaj koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu nema nikakvu obavezu izvještavati korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove stranice, korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Korisnik također daje drugim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu. Time korisnik daje pravo SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu da mijenja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji korisnik učini dostupnim na online platformi.

3. Izjava o privatnosti

SOS Dječija sela BiH je neprofitna organizacija registrovana u BiH sa ID brojem: 4200554050003. Ukoliko živite u BiH, vaša donacija, prema važećem zakonu zemlje, neće moći doprinijeti Vašem oslobađanju ili umanjenu poreza na prihod.

Način zaštite povjerljivih podataka:

Prilikom unošenja podataka o kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor kartica, Raiffeisen banka, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o kartici nisu dostupni SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu.

Pri korištenju stranice SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima, o bilo kojem dijelu stranice je riječ. SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) korisnika koji su ostavili iste, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu izrade baze donatora.

Svaki korisnik upisivanjem svojih ličnih podataka na stranici SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu daje saglasnost na ova pravila i Uslove poslovanja i korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije doniranja iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka (bazu donatora) koju vodi izdavač SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim licima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu se obavezuje da od Korisnika neće zahtjevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd. Podaci o kreditnoj kartici i informacije o osobi koja vrši uplatu (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod) se unose samo na sigurnoj stranici Raiffeisen Bank BiH (SSL), i organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine nema nikakvog pristupa tim podacima.

Tokom uplate online donacija, e-pay sistem zahtijeva unos ličnih podataka. SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine se obavezuju da će osigurati zaštitu ličnih podataka svakog donatora, tako što će prikupljati samo osnovne podatke o donatorima koji su potrebni za izvršenje transakcije putem e-pay sistema.

Lični podaci osobe se čuvaju isključivo za potrebe praćenja uplata i održavanja kontakta sa donatorom, te neće biti korišteni u bilo koje druge svrhe. Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju i nikada neće biti stavljene na raspolaganje trećim licima (osim u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi od strane nadležnih službi putem propisanih procedura).

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku ispunjavanja online forme ili prijave za kumstvo korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu, kao vlasnika SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu stranice za online donacije, koja se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke donatora SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki posjetitelj i korisnik stranice sos-ds.ba koji je ostavio svoje lične podatke ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu dostavi informacije o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, ili im te podatke učini dostupnim na drugi način.

Odgovornost korisnika:

Odgovornost korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. korisnik izričito potvrđuje da humanitarna organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na korisniku.

Ni u kojem slučaju humanitarna organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu neće biti odgovona za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove stranice. Korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj stranice.

Upiti korisnika:

Korisnici stranice, mogu sve svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom, na ili e-mailom na adresu [email protected], a SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu će poslati odgovor na prethodno navedene načine u zakonski predviđenom roku.

Jezik:

Jezik komunikacije na online platformi SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu, su jezici konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, bosanski, hrvatski, srpski kao i internacionalni engleski jezik.

Pisani prigovor, odgovor, obavijest:

U slučaju bilo kakvog nezadovoljstva, svoj prigovor možete uputiti administratorima SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu, bilo putem pošte, na adresu navedenu na vrhu ovog dokumenta, kontakt telefona navedenog na vrhu ovog dokumenta, ili putem kontakt e-mail adrese također navedene na vrhu ovog dokumenta.

Načini plaćanja/donacije putem online platforme za donacije:

– Uplate donacija na online platformi SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu je moguće izvršiti na račun 1610000000000011, poziv na broj 502021000-030000626-9.

Izjava o povjerljivosti:

Izjava povjerljivosti je sastavni dio Opštih uslova poslovanja i korištenja stranice, te se ista može pročitati u nastavku:

– Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na stranici www.sos-ds.ba, i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu.

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu, pridržava se zakonskih propisa s ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu prikuplja, te kako ih koristi.

Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu: [email protected].

Upućuju se korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Korištenjem stranice te prihvatanjem Opštih uslova poslovanja i korištenja, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio, i da se slaže sa svim uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe sos-ds.ba online servisa.

Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, može nas kontakirati na [email protected].

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu može izmijeniti u bilo kojem trenutku, objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Povjerljivost podataka” na online platformi. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na online platformi SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu

Svaki korisnik je lično odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak upotrebe ove stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvata sve uslove tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog korisnika. Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu online platformi, kao što su kumstvo, doniranje novčanih sredstava, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija, administratori SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu mogu od Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju kreditne kartice, datum valjanosti, određeni kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije.

Davanje ličnih podataka je odluka korisnika. Ako korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Humanitarna organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu neće dijeliti lične podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama, osim u slučajevima navedenim u slijedećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Lične podatke će organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama.

Korisnik ima mogućnost pristupa i promjene ličnih podataka koje pruži organizaciji SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu. Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih ličnih podataka slanjem e-mail poruke na [email protected]. U toj e-mail poruci, Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Korisnik koji ne želi više primati e-mail poruke, u bilo kojem trenutku nakon registriranja može se odabrati putem email-a i zahtijevati isto.

Zaštitu podataka organizacija SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili lične podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako SOS Kinderdorf International, Predstavništvo u Sarajevu provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s sos-ds.ba stranice, te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

4. Kolačići (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preuzimaju na Vaš računar, tablet ili mobilni telefon kada posjetite web-mjesto ili aplikaciju. Web-mjesto ili aplikacija mogu preuzeti te kolačiće iz vašeg web-pretraživača (npr. Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Google Chrome) svaki put kada ih posjetite, kako bi vas mogli prepoznati, zapamtiti vaše postavke i pružiti sigurnije iskustvo na mreži.

Općenito, kolačići su vrlo korisni i uobičajena su metoda koju koriste gotovo sve web-lokacije koje posjećujete, jer pomažu da vaše iskustvo na mreži bude što je moguće bolje i ugodnije. Iz sigurnosnih razloga, mnoga web-mjesta neće uopšte funkcionisati bez korištenja kolačića (ili drugih sličnih tehnologija, kao što su “web-pratilice” ili “oznake”).

Kolačići obično ne sadrže nikakve informacije za identifikaciju pojedine osobe, već se koriste za identifikaciju preglednika na pojedinačnom računaru.

Ako želite, možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće promjenom postavki preglednika, ali to može značiti da web-lokacija neće ispravno funkcionisati

Za više informacija o kolačićima i njihovom utjecaju na Vas i Vaše pregledavanje posjetite www.aboutcookies.org.

Pravila o postupanju s „kolačićima“:

Ova web stranica u cilju boljeg korisničkog iskustva i poboljšanja kvalitete, na Vaš računar sprema male tekstualne datoteke zvane cookies, odnosno kolačići. Preko 90% svih web stranica koristi kolačiće, međutim prema direktivi Evropske Unije, od 26.5.2012. godine smo obvezni prije pohranjivanja kolačića zatražiti vašu saglasnost. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju saglasnost za korištenje kolačića (cookies). Kolačiće možete blokirati i dalje pregledavati stranicu što može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Naglašavamo da ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka.

Vrste kolačića

Potrebni kolačići:

Ovi su kolačići ključni za pomoć pri korištenju značajki i usluga koje nudimo na web-lokaciji sos-ds.ba. Bez tih kolačića se usluge koje želite koristiti ne mogu pružiti. Ti kolačići ne prikupljaju podatke o vama koji bi se mogli koristiti za identifikaciju, a ne prate i ne pamte gdje ste bili na internetu.

Funkcionalni kolačići:

Ovi kolačići omogućavaju pružanje boljeg internetskog iskustva prilikom korištenja naše web-lokacije. Oni ne prikupljaju niti čuvaju informacije koje bi nam omogućile da Vas osobno identifikujemo.

Statistički kolačići:

Statistički kolačići pomažu nam razumjeti kako naši korisnici koriste naše stranice, tako da kako bismo istu poboljšali njihovim želama i potrebama. Na primjer, možemo vidjeti koji su šta je najpopularnije, identificirati kada i gdje se pojavljuju pogreške, te testirati različite verzije stranice kako bismo pružili poboljšano online iskustvo.

Ponekad usluge koje koristimo za prikupljanje tih podataka mogu obavljati druge kompanije u naše ime. Mogu koristiti slične tehnologije za kolačiće, poznate kao “web-pratilice” ili “oznake”. One su anonimne i, budući da se koriste samo u statističke svrhe, ne sadrže niti prikupljaju informacije koje Vas identifikuju.

Targeting kolačići:

Imamo odnose s pažljivo odabranim i nadziranim dobavljačima (trećim stranama) koji također mogu postaviti kolačiće tijekom Vašeg posjeta. Svrha tih kolačića je “oglašavanje ponašanja” (poznato i kao “ciljanje ponašanja” ili “ponovni marketing”), što je sredstvo za prikazivanje relevantnih proizvoda i usluga na temelju onoga za što se čini da vas zanima. Iako ti kolačići mogu pratiti Vašu posjetu webom, ne znaju ko ste. Bez tih kolačića, online oglasi koje susrećete bit će manje relevantni za Vas i Vaše interese.

Google analitika

Budući da koristimo Google analitiku, dužni smo vas obavijestiti o tome. Google analitiku koristimo za potrebe praćenja kolačića koji služe ciljanom oglašavanju i ponovnom marketingu. Usluge koje koristimo su Google analitike, upravitelj oznakama i search konzola.

Prikupljene informacije koristimo isključivo za potrebe ciljanog oglašavanja i ponovnog marketinga. Može se desiti da iste proslijedimo trećoj strani samo ukoliko je ta strana ugovorom angažovana na nekoj oglašivačkoj kampanji.

Ukoliko ne želite prihvatiti kolačiće za bilo koju od navedenih aktivnosti, možete podesiti koje kolačiće želite odobriti za prikupljanje putem Google analititike i upravitelja oznakama. To možete učiniti putem Google opt out-a na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ističemo kako je u skladu sa EU's General Data Protection Regulation (GDPR) strogo zabranjeno prikupljene lične podatke na bilo koji način slati Google-u. Tako prikupljeni podaci ostaju isključivo u bazi SOS Dječijih sela BiH! Pod ličnim podacima, Google podrazumijeva:
– email adrese,
– poštanske adrese,
– brojevi telefona,
– precizne lokacije,
– puna imena i prezimena.

Facebook Pixel

Za potrebe oglašavanja na Facebooku, koristimo Facebook pixel, koji postavlja kolačiće na pretraživačima posjetilaca naše stranice i onih koji su imali interakciju sa našim oglasima. Namjena ovako postavljenih kolačića je ciljano oglašavanje i ponovni marketing. Primarni cilj je poboljšanje oglasa i bolje targetiranje istih, u skladu sa preferencijama posjetioca stranice.

Upravljanje kolačićima
Većina internetskih preglednika omogućuje brisanje kolačića s tvrdog diska računala, blokiranje svih kolačića (ili samo kolačiće trećih strana) ili upozorenja prije pohrane kolačića na vašem uređaju.

Imajte na umu, ako odlučite blokirati sve kolačiće, naša web-lokacija neće funkcionirati kako je planirano i nećete moći koristiti ili pristupati mnogim uslugama koje pružamo. Ako ste blokirali sve kolačiće i želite iskoristiti sve značajke i usluge koje nudimo, morat ćete omogućiti kolačiće. To možete učiniti u pregledniku (pogledajte dolje).

Umjesto blokiranja svih kolačića, možete blokirati samo kolačiće trećih strana koji će i dalje omogućavati funkcioniranje naše web-lokacije kako je planirano.

Kako upravljati kolačićima na PC računalu?

Da biste onemogućili kolačiće na našoj web-lokaciji, slijedite korake u nastavku.

Google Chrome
Kliknite “Alati” na vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.
Kliknite “Prikaži napredne postavke”, pomaknite se do odjeljka “Privatnost” i kliknite “Postavke sadržaja”.
Odaberite “Dopusti postavljanje lokalnih podataka”. Da biste prihvatili samo kolačiće prve strane, potvrdite okvir pokraj opcije “Blokiraj sve kolačiće trećih strana bez iznimke”

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Kliknite “Alati” na vrhu preglednika i odaberite “Internetske mogućnosti”, a zatim kliknite karticu “Privatnost”.
Provjerite je li razina vaše privatnosti postavljena na Srednja ili niža, što će omogućiti korištenje kolačića u vašem pregledniku.
Ako je postavljen iznad srednje razine, spriječit će se korištenje kolačića.

Mozilla Firefox
Kliknite “Alati” na vrhu preglednika i odaberite “Opcije”.
Zatim odaberite ikonu “Privatnost”.
Kliknite “Cookies” i odaberite “Dopusti stranicama da stvore kolačić”.

Safari
Kliknite ikonu zupčanika na vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.
Kliknite karticu “Privatnost”, a zatim odaberite opciju “Onemogući korištenje kolačića od strane trećih strana i oglašivačke kolačiće”.
Kliknite “Spremi”.

Kako upravljati kolačićima na vašem Apple Mac računalu

Da biste omogućili kolačiće na našoj web-lokaciji, slijedite korake u nastavku.

Microsoft Internet Explorer 5.0 na OSX-u
Kliknite na “Explorer” na vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.
Pomaknite se do odjeljka “Kolačići” u “Primljene datoteke”.
Odaberite “Ne pitaj”.

Safari na OSX-u
Kliknite “Safari” na vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.
Kliknite “Privatnost”, a zatim “Omogući kolačiće”.
Odaberite “samo stranice koje ste posjetili”.

Mozilla i Netscape na OSX-u
Kliknite “Mozilla” ili “Netscape” na vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.
Pomaknite se do “Cookies” u “Privacy & Security”.
Odaberite “Dopusti kolačiće samo izvornoj web-lokaciji.”

Opera
Kliknite “Izbornik” na vrhu preglednika i odaberite “Postavke”.
Zatim odaberite karticu “Opcije” i “Napredno”.
Odaberite “Omogući kolačiće”.

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

allaboutcookies.org
youronlinechoices.eu
aboutads.info

5. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja sos-ds-ba stranice i materijala objavljenih na istoj, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici stranice sos-ds.ba zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.sos-ds.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nisu odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem sos-ds.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Uslovima poslovanja i korištenja sos-ds.ba i da ih u cijelosti prihvata.

U Sarajevu, Maj 2020.