Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

SOS DJEČIJA SELA

Podnešena inicijativa za reviziju Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH ispred Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

(Sarajevo, 22.04.2024.) Grupa zastupnika i zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Platforme za saradnju parlamentaraca i parlamentarki Federacije BiH „Glas djece bez roditeljskog staranja“ je podnijela inicijativu za reviziju Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH ispred Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Cilj inicijative je da se uradi detaljna analize o provedbi Zakona i izradi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH koji će omogućiti uspostavljanje svih potrebnih uvjeta, servisa i podrške hraniteljskim porodicama radi povećanja kvalitete brige za djecu bez roditeljskog staranja, razvoj hraniteljstva u svim kantonima i županijama Federacije BiH i smanjenja broja djece bez roditeljskog staranja u institucionalnom obliku smještaja.

Hraniteljstvo/udomiteljstvo uz stručnu podršku i monitoring je u svijetu prepoznato kao najadekvatniji i najefikasniji oblik brige za djecu bez roditeljskog staranja. Hraniteljstvo je ujedno i najučinkovitija preventivna mjera za smještaj djece bez roditeljskog staranja u institucionalni oblik brige. Broj hraniteljskh/udomiteljskih porodica u Federaciji BiH bilježi porast iz godine u godinu, pa je tako u 2021. godinu broj hraniteljskih/udomiteljskih porodica iznosio 248, u 2022. godini 316. dok je u 2023. godini broj hraniteljskih/udomiteljskih porodica iznosio 441, što je do sada i najveći broj porodica zabilježen od dana primjene Zakona o hraniteljstvu/udomiteljstvu u Federaciji BiH. Iako se Zakon implamentira preko pet godina i broj hraniteljskih/udomiteljskih porodica raste, još uvijek ukupni nivo kvalitete sistema hraniteljsta/udomiteljstva nije na zadovoljavajućem nivou, kako po broju angažiranih hranitelja/udomitelja, tako i po mogućnoistima da im se pruža kontinuirana i kvalitetna stručna podrška. Naime, potrebe su velike i broj djece bez roditeljskog staranja smještenih u rezidencijalne ustanove za djecu bez roditeljskog staranja u Federaciji BiH je iznimno visok. Iako u većim kantonima/županijama resorna ministarstva i centri za socijalni rad prepoznaju i razvijaju sistem hraniteljstva u skladu s raspoloživim programima i budžetom, postoje kantoni/županije, gdje je registrovan minimalan broj hraniteljskih porodica, a potrebe su velike, posebno u hitnim slučajevima izuzimanja djeteta iz porodice ili napuštanja djeteta. Djeca uzrasta do 3 godine Zakonom se prepoznaju kao djeca koja se smiještaju u hraniteljske porodice, međutim u ustanovama i dalje imamo pune kapacitete u odjelima za bebe. Niz je razloga za nedostatak zadovoljavajućeg broja hraniteljskih/udomiteljskih porodica, a jedan od ključnih je nedostatak podrške i monitoringa hraniteljskoj/udomiteljskoj porodici nakon prijema djeteta u svoju porodicu. Posebno, unatoč činjenici da je srodničkih/ hraniteljskih porodica dosegao najveći broj do sada, suočavamo se s premalim brojem specijaliziranih i hitnih hraniteljskih porodica koje uz stručnu obuku i podršku mogu odgovoriti na dodatno izazovne potrebe djeteta u porodičnom okruženju.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH treba osigurati dodatne prednosti koje će omogućiti brži i efikasniji razvoj sistema hraniteljstva, poboljšati uvjete za obavljanje hraniteljstva, unaprijediti prava hranitelja i hranjenika, uključiti nove servise i razviti program podrške i monitoringa hraniteljskim porodicama.

Inicijativu za reviziju Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH je potpisalo 28 zastupnika i zastupnica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koji su dostavili i prijedlog da Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH bude jedna od narednih tačaka dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Inicijativi je prethodila realiziranom dvodnevnom sastanku Platforme za saradnju parlamentaraca i parlamentarki Federacije BiH „Glas djece bez roditeljskog staranja“ kojeg su organizovala SOS Dječija sela u BiH za zastupnike, delegate, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna resorna ministarstva, a u cilju podizanja svijesti o važnosti donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu.

SOS Dječija sela u BiH su krajem 2022. godine uspostavila Platformu „Glas djece bez roditeljskog staranja“ koja ima za cilj pružiti podršku donosiocima odluka na federalnom nivou za razvoj pravnih okvira koje se odnose na prava i položaj djece bez roditeljskog staranja, djece koja su u riziku od razdvajanja od svojih porodica porijekla, mladih koji napuštaju alternativnu brigu i socijalno ugroženih porodica s djecom u lokalnim zajednicama. Platformu danas čini preko 50 zastupnika i degelata iz oba doma Parlamenta FBiH i djeluje kroz kvartalne dvodnevne radne sastanke na kojima se prezentuju oblasti socijalne i dječije zaštite kao što je deinstitucionalizacija, hraniteljstvo i transformacija socijalnih usluga, dok Platforma zagovara za usvajanje Zakona o socijalnim uslugama u Federaciji BiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH. SOS Dječija sela u BiH nude stručnu podršku zastupnicima i delegatima kroz izradu inicijativa i materijala za navedene oblasti ali i druge teme koje se predlože na Platformi.

Više informacija o radu SOS Dječijih sela u BiH i kako pomoći možete saznati na stranici www.sos-ds.ba.

Kontakt za više informacija:
Melika Šahinović, +387 61 703 592 [email protected]