Obilježavanje Dječije nedjelje

Obilježavanje Dječije nedjelje

Prva sedmica oktobra, za organizaciju SOS Dječija sela BiH već tradicionalno prolazi u obilježavanju Dječije nedjelje. Organizirajući i učestvujući u različitim aktivnostima, akcenat se stavlja na nužnost stvaranja okruženja naklonjenog djeci, onog u kojem će prava propisana UN Konvencijom o pravima djece biti poštovana.

Organizirajući radionice za djecu i porodice, dan otvorenih vrata, igre bez granica, sportske aktivnosti, okrugli stol i niz drugih aktivnosti, cilj je promovirati pravo sve djece na život u porodici, na adekvatno obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i na život u sigurnom okruženju bez nasilja kako u porodici tako i u lokalnoj zajednici.

Konvencija o pravima djece jedan je od temeljnih dokumenata na kojima SOS Dječija sela BiH baziraju svoj rad. Iako je Bosna i Hercegovina potpisnica ovog dokumenta, u praksi se vrlo često susreće kršenje brojnih prava djece, prije svega pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo djece sa poteškoćama u razvoju na obrazovanje, prava i obaveze roditelja i pravo na život sa roditeljima, pravo na porodično okruženje i zaštitu djece bez roditeljskog staranja, pravo na zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i iskorištavanja, pravo na mjere u sistemu maloljetničkog pravosuđa, pravo na životni standard.

Veliki broj djece u BiH živi u nedakvatnim uslovima, često zbog posljedica socioekonomskog stanja koje je snizilo nivo zadovoljavanja osnovnih životnih potreba gotovo svakog djeteta. Porodica u BiH, koja je u stanju potrebe, u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite i u oblasti obrazovanja, malo je ili nikako materijalno i na drugi način podržana i zaštićena. Djeca su zbog i pored siromaštva izložena pojavama kao što su nasilje u porodici, zloupotreba opojnih sredstava, različitim vidovima iskorištavanja djece, a veliki broj djece u institucijama nosi se sa posljedicama dugotrajene institucionalizacije. Evidentno je kršenje svih prava djece, u većem ili manjem obimu, u zavisnosti od područja u BiH u kome porodica i djeca žive.

Ključna pretpostavka za unapređenje položaja djece je osiguravanje institucionalnog okvira za provođenje usvojenih politika u oblasti socijalne zaštite, standardizacija postojećih usluga kao i donošenje novih zakona i podzakonskih akata. Također, važno je i uključivanje i učešće svih segmenata društva, svih raspoloživih resursa vladinog i nevladinog sektora, porodica i pojedinaca, u ostvarivanje osmišljenog djelovanja kako bi se poboljšali životni uslovi porodica u interesu razvoja djece i poštovanju njihovih prava.

UN Konvencija o pravima djeteta je jedan od ključnih dokumenata na kojima organizacija SOS Dječija sela BiH zasnivaju svoj rad, a sve aktivnosti koje realizira tokom godine fokusirane su na unaprijeđenje položaja djece u BiH.