Češka razvojna agencija izdvojila 23.000 KM za SOS Program jačanja porodica u Mostaru

Češka razvojna agencija izdvojila 23.000 KM za SOS Program jačanja porodica u Mostaru

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini od 2008. implementiraju Program jačanja porodice kao unikatan preventivni program čiji je krajnji cilj da djeca iz porodica pod rizikom od odvajanja, ostvare svoja prava, ostanu u svojoj porodici i optimalno razviju svoje kapacitete.

Višegodišnje iskustvo nam je ukazalo da je za pružanje adekvatne podrške za sve članove porodice, te za njihovu profesionalnu i socijalnu integraciju u njihovom okruženju, neophodno ojačati i one lokalne kapacitete koji će biti faktor održivosti projekta u budućnosti.

U periodu 2018.-2020. planiramo da se, uz raznolike vrste podrške za porodice, posebno posvetimo kvalitetnijem, informiranijem i istom cilju usmjerenom angažmanu različitih organizacija, institucija, formalnih i neformalnih grupa u Gradu Mostaru. Takav plan je od strane Češke razvojne agencije (Czech Republic Development Cooperation) prepoznat kao projekat koji će realno podržati integraciju marginaliziranih porodica i kao ishod imati uspostavljanje grupa baziranih u zajednici – Community Based Groups (CBOs).

Porodice uključene u Projekat se suočavaju sa brojnim rizicima i poteškoćama koje iz tih rizika proizlaze, te je za efikasno i efektivno djelovanje neophodno da se angažiraju svi raspoloživi resursi. Nažalost, u lokalnoj zajednici nerijetko nailazimo na manjak odgovornosti, nespremnost na angažman, nedostatak ili nepostojanje mehanizama koordinacije kako bi se reagiralo na najvažnija pitanja marginaliziranih grupa – njihovu integraciju i zapošljavanje.

Uz podršku granta Češke razvojne agencije moći ćemo još intenzivnije pristupiti jačanju znanja, vještina i resursa općenito na području Grada Mostara – kako unutar porodice, tako i u lokalnim zajednicama u kojima žive. Nakon što se korištenjem metodologije razvoja zajednica intenzivira mobilizacija resursa, učešće i preuzimanje odgovornosti lokalnih organizacija, i ostvarenje samoodrživosti porodica će biti mnogo lakše. Sve zainteresirane strane će raditi u partnerstvu na dijeljenju resursa, podršci u povećanju kućnih prihoda, ekonomskom osnaživanju žena posebno, te zajedničkom planiranju aktivnosti.

Uloga SOS Projekta jačanja porodice će i dalje biti fokusirana na naša područja ekspertize – znanja i vještine u podržavanju razvoja djece i porodica, ali i na intenzivnu suradnju sa svim zainteresiranim strana kroz upućivanje na odgovarajuće servise, razmjenu ključnih informacija, participaciju u procesima planiranja, monitoringa i evaluacije za porodice, ali i formirane grupe u zajednici.

Očekivani ishod je da 130 djece i mladih te 88 odraslih dobiju obrazovnu, zdravstvenu, ekonomsku i materijalnu podršku na putu ka samoodrživosti. Putem treninga, razmjene dobrih praksi i metodologija, 30 predstavnika zainteresiranih strana će ojačati lokalne kapacitete koji vode ka dobroj upravi, jačanju demokracije i poštivanja prava, sa naglaskom na problematiku rodne ravnopravnosti.